Intern Reglement

The Belgian class organization of this small but legendary competition boat.

Versie 2022.01 (24/04/2022) – vervangt de 2020 versie

1 | Lidmaatschap

Een lid is pas een effectief lid van de klasse na ontvangst van zijn lidmaatschapsbijdrage voor het komende zeilseizoen en na ontvangst van het volledig ingevuld DOCB inschrijvingsformulier.
Alle leden betalen hun bijdrage voor 1 maart. Enkel de wedstrijdresultaten van de effectieve leden worden opgenomen in de DOCB-klassementen. Iedereen die met een Belgisch zeilnummer wedstrijden wil varen onder Belgische vlag en deelneemt aan meer dan 2 nationale of internationale wedstrijden, dient lid te zijn van DOCB vzw.
Leden die na 1 maart betalen, wordt een administratieve meerkost aangerekend van 10,00 €.
Nieuwe zeilers die effectief lid worden door het betalen van hun bijdrage na 1 september, hebben meteen hun bijdrage betaald voor het volgende zeilseizoen. Met de betaling van de lidmaatschapsbijdrage aanvaardt het lid het volledige Intern Reglement en zorgt ervoor dat zijn boot geregistreerd is bij de DOCB-klassemeter. Info via www.optimist.be en de geldende statuten. Het lid beschikt eveneens over een geldige internationale zeillicentie uitgereikt door uw federatie en te bekomen bij uw eigen club. Het lidgeld werd bepaald op 45 € voor het eerste lid van het gezin en 30 € voor ieder volgend lid van hetzelfde gezin. Dit bedrag kan ieder jaar herzien worden door het DOCB bestuur. Lidgeld dient gestort te worden op rekening van DOCB BE 60 0015 4237 4970 met vermelding van naam, zeilnummer en de club waarvoor het lid zal uitkomen tijdens het komende wedstrijdseizoen. Het inschrijvingsformulier is te vinden op www.optimist.be. Jaarvergadering : De ouder, voogd of grootouder van een effectief lid is op de jaarvergadering pas stemgerechtigd als de lidmaatschapsbijdrage voor het komende seizoen voor de jaarvergadering betaald is. Het betalingsbewijs moet op de vergadering getoond worden.

2 | Sponsorbeleid

Een onderscheid wordt gemaakt tussen sponsoren van het DOCB en specifieke sponsoren voor het EK en/of het WK.
Sponsorgelden voor het DOCB worden volledig aangewend voor de ondersteuning van de promotie van de optimist klasse via de werking van het DOCB.
Sponsorgelden die specifiek het EK en/of WK team of andere wedstrijden ondersteunen worden verdeeld om de organisatie van die specifieke events mogelijk te maken en ter ondersteuning van de promotie van de optimist klasse volgens onderstaande verdeelsleutel. 10% naar ondersteuning werking DOCB / 90% naar de EK en WK teams.

Elk voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur van de DOCB, die soeverein blijft voor elke beslissing die betrekking heeft op de klasse, haar vertegenwoordigers (met inbegrip van de selectie van Team België), haar imago of haar reputatie.

Sponsorbedrag kan gedeeltelijk in natura verrekend worden. Een fiscaal attest kan voor elke sponsoring afgeleverd worden

3 | Privacy

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van privé-gegevens worden de door het lid (= optimistzeiler + ouders/grootouders/voogd) verstrekte gegevens uitsluitend gebruikt voor interne en administratieve doeleinden van de klasse, de federaties en wedstrijdorganisaties. Deze worden zonder toestemming niet aan derden bekendgemaakt. Op eenvoudig verzoek kunnen de gegevens steeds op het secretariaat nagezien worden.

Zie privacyverklaring.

4 | Keuze van club

In toepassing van de wet op de niet-betaalde sportbeoefenaar, kiest elk lid één club voor dewelke in competitieverband met zijn/haar optimist het komende zeilseizoen wordt uitgekomen. Het lid zal dit BIJ WIJZIGING voor het begin van seizoen tussen 31 december en 31 januari, schriftelijk mededelen aan het klasse secretariaat, bij voorkeur per e-mail aan secretary@optimist.be.

Veranderen van club tijdens het lopende seizoen kan enkel na schriftelijke instemming van beide clubs.

5 | Gedragscode in het buitenland

DOCB vraagt om de regels van de zeilersetiquette te respecteren.
Het lid die te gast is op een buitenlands evenement en bijgevolg de klasse vertegenwoordigt, zal zich steeds waardig en sportief gedragen. Nationale en klasse vlaggen, dienen met respect en volgens de etiquette behandeld te worden. Na het evenement worden, indien de vlaggen door DOCB ter beschikking zijn gesteld, deze direct terugbezorgd aan de materiaalmeester van DOCB of, bij afwezigheid van deze functie, aan de voorzitter van de DOCB.
Voor specifieke evenementen kan DOCB een gedragscode voorschrijven.

6 | Verzekering

Het lid beschikt over een geldige verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid met voldoende dekking, een bedrag van minimaal 1 000 000,00 € (één miljoen), en de uitdrukkelijke vermelding zeilwedstrijden te dekken voor het vaargebied waarin de wedstrijden gezeild worden. Naast deze BA wordt elke gevorderde zeiler aangeraden een All Riskverzekering af te sluiten waarin redding en berging op zee is inbegrepen.

7 | Media

Het lid geeft toestemming aan DOCB om foto’s, video’s of ander mediamateriaal vrij en kosteloos te gebruiken voor onder andere de promotie van deoptimistenklasse.

Zie ook privacyverklaring.

8 | Communicatie binnen het D.O.C.B.

De officiële communicatiekanalen binnen het DOCB zijn de mails en de website. Hier worden alle nodige documenten en informatie in verband met wedstrijden, uitslagen, verslagen, foto’s, klassementen, selecties en vergaderingen vermeld. Leden kunnen ook een e-mail adres opgeven waar gemeld kan worden dat er een belangrijk bericht op de facebook en/of website staat. Het al dan niet ontvangen van deze mail kan echter geen reden zijn om de rechtsgeldigheid van de mededeling in vraag te stellen.

Het lid aanvaardt, in overeenstemming met de wet van 11 maart 2003 omtrent publiciteit per elektronische post, om e-mails in verband met de klassewerking en de federaties te willen ontvangen.

9 | Fairplay I.S.A.F. RRS Regel 2 en 69

Indien blijkt dat er een klacht loopt betreffende Fair Play, onsportief of wangedrag tegen een zeiler en/of zijn begeleiding, kan het DOCB-bestuur disciplinaire maatregelen nemen tegenover de zeiler en/of zijn begeleiding. Zie hiervoor ook World Sailing RRS 2021-2024 regel 2 en 69 en IODA code of conduct.

10 | Teamzeilen

IODA moedigt teamzeilen aan en onderstreept het educatieve karakter van deze vorm van wedstrijdzeilen.
DOCB verleent dan ook de volle steun aan teamzeilen op nationaal gebied maar ook aan teams die in het buitenland onze kleuren verdedigen. Voor wedstrijden waar slechts één Belgisch team kan inschrijven wordt een selectie gemaakt door het bestuur van het DOCB. Voor het Europees Kampioenschap teamzeilen (verder afgekort tot EK-teamzeilen) wordt het selectiereglement gehanteerd zoals. Bij betwistingen beslist het DOCB bestuur.

11 | Selecties, Kampioenschappen en Optimist Cup

Om geldig deel te nemen aan wedstrijden die meetellen voor bepaalde selecties en / of ranking moet een zeiler:

De Belgische nationaliteit bezitten of domicilie in België hebben.

Lid zijn van een club die lid is van een federatie die aangesloten is bij het ROYAL BELGIAN SAILING FEDERATION.

Lid zijn van het DOCB, en zijn lidgeld betaald hebben. Zie ook art.1. Nieuwe leden worden pasopgenomen in de rankings na betalen van het lidgeld

In het bezit zijn van een geldige zeilvergunning voor competitiesport (Internationale Licentie)

Zeilen met een Belgisch zeilnummerNaast de regels hieronder beschreven, gelden de score regels van World Sailing RRS 2021-2024, Appendix “Low point System” voor zowel Selectie – als Nationale wedstrijden die meetellen voor de diverse rankings en Kampioenschappen. De punten als extractie van de reeksen tellen, niet de stand onder de Belgen. Bij tegenspraak of gelijke eindstand gelden de regels van World Sailing RRS 2021-2024.

Voor selectie voor Team Belgium gelden bovendien volgende extra vereisten :

 • Deelgenomen hebben aan ten minste 6 van de nationale regatta’s die in het jaar vóór de selectie zijn georganiseerd, waaronder ten minste één regatta in Vlaanderen en 1 in Wallonie. Deze regel zal pas in werking treden vanaf de selectie procedure voor Team Belgium 2023.
 • Deze regel is niet van toepassing op een deelnemer die aan het selectieproces deelneemt in zijn of haar eerste jaar van inschrijving in de DOCB.
 • Gezien de speciale situatie die heerste tijdens het zeilseizoen 2021, veroorzaakt door de Covid pandemie, is ieder lid van het DOCB kandidaat voor Team Belgium 2022.

Alle wedstrijden voor bovengenoemde zeilwedstrijden zijn opgenomen in de Races and Events list en worden als zodanig gekenmerkt.

11.1 | De selectiewedstrijden

11.1.1 | De Voorjaarsselectiewedstrijden

De basis voor de voorjaarsselectiewedstrijden zijn de reeksen van de aangeduide selectiewedstrijden Selection Team Belgium in de officiële DOCB Races and Events list, voor zover deze als geldige reeksen vrijgegeven werden.
Deze wedstrijden bepalen het klassement, ongeacht het aantal gevaren reeksen. De voorjaarsselectiewedstrijden dienen als basis om zich te selecteren voor o.a.. deelname aan het Europees kampioenschap (verder afgekort tot EK) of het Wereldkampioenschap (verder afgekort tot WK). Voor details en de specifieke voorwaarden om zich te selecteren voor een EK of WK, verwijzen we naar de relevante clausules van dit intern reglement.

11.1.2 | De Puntentelling voor de selectiewedstrijden

De punten worden berekend volgens World Sailing RRS 2021-2024 Appendix A4, “Low point System”. De punten als extractie van de reeksen tellen, niet de stand onder de Belgen.

De eindstand wordt bekomen door de scores van de geldige reeksen uit de selectiewedstrijden die van toepassing zijn op te tellen. Per 5 geldige reeksen is er één aftrek.

De penalty’s (straffen) worden berekend volgens World Sailing RRS 2021-2024 Appendix A9 (Race Scores in a series longer than a regatta). De scores vastgesteld door het comité worden berekend volgens World Sailing RRS 2021-2024 Appendix A5.Omdat niet alle wedstrijdcomités even consequent omgaan met de hierin vermelde penalty’s, gelden de volgende afspraken : Score = laatste plaats +1. Dit wijzigt A5.   

 • DNS = DNF = DSQ = OCS = BFD = UFD = DNC = RET en NSC  zijn aftrekbaar (Zie Appendix A10 van RRS 2021-2024). 
 • Indien DNE verkregen onder regel 30.4 (zwarte vlag; onder regel 42 (App  P)  zijn aftrekbaar
 • onder regel 2 (fair sailing) en regel 69 (DGM en penalty P2.3). Deze scores zijn niet aftrekbaar.

De ‘laatste plaats’ wordt als volgt bepaald: van het selectie-evenement wordt het aantal deelnemers gedeeld door het aantal startgroepen en afgerond naar een geheel getal.

Een selectiewedstrijd waar benjamins en miniemen apart zeilen kan pas een geldige selectiewedstrijd zijn, indien de selecteerbare benjamins meezeilen met de miniemen. Indien bij een selectiewedstrijd of wedstrijd die meetelt voor een ranking de laatste dagen een verdeling wordt gemaakt in Gold en Silver of gelijkaardig, dan tellen de reeksen na de verdeling niet mee voor de selecties of ranking.

Merk op : Sommige wedstrijden hebben het maximaal aantal deelnemers gelimiteerd. Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaten om zich tijdig in te schrijven voor de respectievelijke wedstrijden.

11.2 | Nationale wedstrijden (Optimist Cups) en Kampioenschappen

Van de uitslagen van de Nationale wedstrijden worden ‘’rankings’’ bijgehouden die gepubliceerd worden op de website van DOCB. Het doel van de verschillende “rankings” is ervoor te zorgen dat elke Belgische optimistzeiler zich kan terugvinden in één van de competities of Cups, door deze Nationale wedstrijden te verdelen volgens de 4 niveaus van competentie.

Op het einde van het werkingsjaar dat de Nationale wedstrijden en Kampioenschappen voorafgaat, stelt het DOCB-bestuur de lijst van wedstrijden voor die in aanmerking komen voor de respectievelijke Optimist Cups van het komende seizoen, zijnde “Rookie of the Year”, “Benjamin Optimist Cup”, “Nationale Optimist Cup” en “Internationale Optimist Cup”. In de officiële DOCB Races and Events list, die in het begin van het kalenderjaar gepubliceerd wordt, is per Nationale wedstrijd aangegeven welke wedstrijd meetelt voor een specifieke Optimist Cup.

Het DOCB-bestuur ziet erop toe dat de wedstrijden die deel uitmaken van een zelfde Optimist Cup van een zelfde niveau zijn en, indien mogelijk, niet samenvallen met de wedstrijden van een andere Optimist Cup of met EK/WK en de voorafgaande training sessies. Als afsluiting van het seizoen worden na afloop van de Algemene Vergadering in november de beste 3 zeilers van elke Optimist Cup gehuldigd met uitzondering van “The Rookie of te Year” wat een eenduidig bepaalde prijs is.

11.2.1 | Rookie of the Year [R]

Zeilers die maximum 2 nationale of internationale wedstrijden gevaren hebben in het voorgaande jaar.
– Nationale wedstrijd is iedere wedstrijd die op de nationale klassekalender vermeld staat, met uitzondering van de wedstrijden op de eigen club en OBK Benjamin.
– Rookie wedstrijden en Buitenlandse wedstijden in het B circuit tellen niet mee (bv Deltacombi wedstrijden in B veld).

Alle door het DOCB-bestuur aangeduide Nationale wedstrijden in de officiële DOCB Races and Events list aangeduid met Rookie, tellen mee voor de “Rookie of the Year”.

Zeilers kunnen in aanmerking komen voor de titel Rookie of the Year Klassement als ze lid zijn van DOCB, of als ze lid worden van DOCB na ten hoogste 2 deelnames wedstrijden.

Kalender : 1 januari tot 31 december

De punten worden berekend volgens World Sailing RRS 2021-2024 Appendix A, “Low Point System” . De punten als extractie (zie A4) van de reeksen tellen, niet de stand onder de Belgen.

De Rookie zeiler met de laagste score op het einde van het seizoen in de “Nationale Optimist Cup” is de winnaar van de “Rookie of the Year Optimist Cup”.

11.2.2 | Benjamin Optimist Cup [B]

Alle deelnemers tellen, beperking in leeftijd tot maximaal 12 jaar oud zijn op 31 december van het jaar van de rangschikking,

Alle door het DOCB-bestuur aangeduide Nationale wedstrijden in de officiële DOCB Races and Events list aangeduid met Benjamin, tellen mee voor de “Benjamin Optimist Cup”.

Voorbehouden aan de zeilers die effectief lid zijn van DOCB.

Kalender : 1 januari tot 31 december

De punten worden berekend volgens World Sailing RRS 2021-2024 Appendix A, “Low Point System”. De punten als extractie (zie A4) van de reeksen tellen, niet de stand onder de Belgen.

Door de eindstand van alle geldige reeksen van alle wedstrijden op te tellen. Alle geldige reeksen tellen mee. Per 5 geldige reeksen is er één aftrek. De zeiler met de laagste score op het einde van het seizoen is de winnaar van de “Benjamin Optimist Cup 2020”.

11.2.3 | National Optimist Cup [N]

Alle deelnemers tellen

Alle door het DOCB-bestuur aangeduide Nationale wedstrijden in de officiële DOCB Races and Events list aangeduid met Nationale, tellen mee voor de “Nationale Optimist Cup“.

Voorbehouden aan de zeilers die effectief lid zijn van DOCB.

Kalender : 1 januari tot 31 december

De punten worden berekend volgens World Sailing RRS 2021-2024 Appendix A, “Low Point System”. De punten als extractie (zie A4) van de reeksen tellen, niet de stand onder de Belgen.

Door de eindstand van alle geldige reeksen van alle wedstrijden op te tellen. Alle geldige reeksen tellen mee. Per 5 geldige reeksen is er één aftrek. De zeiler met de laagste score op het einde van het seizoen is de winnaar van de “Nationale Optimist Cup 2020”.

11.2.4 | International Optimist Cup [I]

Alle deelnemers tellen

Alle door het DOCB-bestuur aangeduide Internationale wedstrijden in de officiële DOCB Races and Events list aangeduid met Internationale, tellen mee voor de “Internationale Optimist Cup”.

Voorbehouden aan de zeilers die effectief lid zijn van DOCB.

Het klassement wordt samengesteld op basis van de resultaten van de geldige reeksen, afgeleverd door de wedstrijdcomités.

Kalender : 1 januari tot 31 december

Analoog aan de puntentelling voor selecties (Zie paragraaf 11.1.3)

Door de eindstand van alle geldige reeksen van alle wedstrijden op te tellen.
Alle geldige reeksen tellen mee. Per 5 geldige reeksen is er één aftrek.
De zeiler met de laagste score op het einde van het seizoen is de winnaar van het criterium.

11.3 | Optimist Team Belgium [Selectie]

Onder deze clausule vindt U de additionele regels en afspraken die betrekking hebben op de selecties:

 • Optimist Team Belgium voor deelname aan het Europees Kampioenschap (verder afgekort tot EK) – deelname wordt bepaald op basis van de voorjaarsranking
 • Optimist Team Belgium voor deelname aan het Wereld Kampioenschap (verder afgekort tot WK) – deelname wordt bepaald op basis van de voorjaarsranking
 • Optimist Team Belgium voor deelname aan andere evenementen waarvoor DOCB een selectie moet maken zoals het Europees Kampioenschap teamzeilen, Monaco teamrace event en andere. –  Deelname wordt bepaald op basis van de International Optimist Cup ranking zoals die de stand weergeeft 30 dagen voor het betreffende evenement.

De ouders of voogd van de zeiler dienen beschikbaar te zijn voor de coördinatievergadering van de geselecteerde zeilers georganiseerd wordt door het DOCB volgens de kalender. De plaats van deze vergadering zal zo snel als mogelijk doorgegeven worden zie Events list.

11.3.1 | Materiaal

Zie ook paragraaf 13 Meting en meetbrieven. Alle materiaal dat gebruikt wordt tijdens selecties moet beantwoorden aan de klasseregels en expliciet gemarkeerd worden door een nationale meter van de klasse. De meter bepaalt of vroegere markeringen geldig zijn. De voor EK en WK geregistreerde zeilers mogen enkel deelnemen aan selectiewedstrijden met geldig gemarkeerd materiaal. 

In geval van breuk, verlies of diefstal mag men met niet gemeten materiaal aan de wedstrijd deelnemen. In dit geval meldt men dit, voor de start van de race, schriftelijk aan de meter, of bij afwezigheid aan iemand van het bestuur (niet ouder van de zeiler in kwestie). Dit document vermeldt ook het serienummer van het gebruikte materiaal. In dit geval wordt er zo snel mogelijk contact genomen om het materiaal te laten controleren. Blijkt dit materiaal niet conform dan krijgt de zeiler voor de races met dit materiaal gevaren een score gelijk een DSQ. 

Zeilers die zich registreerden voor de selectie, en toch met niet gemeten of niet geregistreerd materiaal aan de selectiewedstrijden deelnemen, zullen voor de races, gevaren met niet geregistreerd materiaal een score gelijk aan DSQ krijgen. Mocht het merkteken aangebracht door de meter, onleesbaar zijn of loskomen, dan meldt de zeiler dit aan de meter om een nieuw exemplaar te laten aanbrengen. Tijdens de selectiewedstrijden kan beslist worden om het gemeten materiaal te controleren. De regels betreffende de meting, vermeld in de wedstrijdbepalingen van de selectiewedstrijden, blijven onverminderd van toepassing.

11.3.2 | Deelnemers Optimist Team Belgium

Op het moment van het opstellen van dit reglement zijn volgende regels van toepassing:

Voor het Wereldkampioenschap zijn de eerste 5 zeilers uit de selectiestand, ongeacht geslacht, geselecteerd. 

Voor het Europees kampioenschap zijn de 7 volgende zeilers geselecteerd, waarbij er, voor een EK, slechts 4 zeilers van hetzelfde geslacht kunnen deelnemen. Indien meer dan 4 zeilers van hetzelfde geslacht zich kwalificeren gaat de selectie naar de volgende(n) in de selectiestand van het andere geslacht. Het EK bestaat uit twee evenementen het EK voor meisjes en het EK voor jongens, beide vloten zeilen apart

Het Europees Kampioenschap teamzeilen is een race tussen nationale teams bestaande uit jongens en meisjes, gehouden op een ander tijdstip en op een andere locatie dan het EK individueel

Als België een uitnodiging krijgt voor deelname gelden de volgende regels:

Voor het Europees kampioenschap teamzeilen selecteren zich de beste EK deelnemers, 3 meisjes en 2 jongens of andersom. in volgorde van de voorjaarsselectie. Als er van deze 5 EK deelnemers afzeggen voor deelname volgt de volgende in ranglijst. Als er nog meer afzeggen, volgt de volgende zeiler uit de voorjaarsranking van 2020 Deelnemers aan het WK zijn uitgesloten van deelname aan het EK teamzeilen in hetzelfde jaar waarin ze deelnemen aan het WK.

Een zeiler mag niet aan beide kampioenschappen (EK en WK) deelnemen. Hij/zij mag echter wel wisselen met een andere geselecteerde zeiler, voor zover dit geen gevolgen heeft voor het al dan niet geselecteerd zijn van andere deelnemers. Deze eventuele wissels gebeuren uitsluitend volgens volgende procedure: De eerst geklasseerde zeiler uit de selectie van het WK, die wenst te ruilen, vraagt aan de eerste geselecteerde van het EK of deze wenst te wisselen. Indien deze laatste niet wenst te wisselen, wordt de vraag gesteld aan de tweede uit de EK-selectie enz. Hierna vraagt de tweede uit de selectie van het WK, die wenst te ruilen aan de volgende zeiler van de EK-selectie die de keuze nog niet heeft gehad, enz.

Voor andere evenementen waarvoor DOCB een team van x zeilers mag afvaardigen zullen de eerste x zeilers uit de selectiestand geselecteerd zijn die aan de evenement voorwaarden voldoen. Indien het een evenement betreft dat plaats vindt na de voorjaarselectie, dan wordt de stand van de voorjaarsselectie genomen. Indien het een evenement betreft dat plaats vindt voor de voorjaarselectie, dan wordt de stand van de najaarsselectie van het jaar voordien gebruikt. 

Tot 3 dagen na het bekendmaken – door het versturen van een mail aan alle leden die zich selecteerbaar stelden én het publiceren op de DOCB website – van de selectiestand voor het WK of het EK kan men schriftelijk beroep aantekenen bij het secretariaat van het DOCB, indien men het niet eens is met (de berekening van) de selectiestand. Het beroep zal binnen 3 dagen na ontvangst ervan worden behandeld door een ad-hoc commissie bestaande uit 3 door het Royal Belgian Sailing Federation erkende juryleden of race officers. Geen van deze commissieleden zal enige familiale band hebben met de betrokken zeiler, met één van de geselecteerde zeilers of met zeilers die door de uitspraak van de commissie geselecteerd zouden kunnen worden. De zeiler of zijn vertegenwoordiger, wordt samen met eventuele getuigen gehoord. De selectiestand waartegen men protesteert wordt verdedigd door een vertegenwoordiger van het DOCB die geen ouder is van geselecteerde zeilers of zeilers die door de uitspraak van de commissie geselecteerd zouden kunnen worden.

De DOCB-voorzitter zal als eerste de kans krijgen om de landsverantwoordlijke te zijn die België vertegenwoordigt op de officiële IODA-AGM vergadering. Bij onmogelijkheid van de voorzitter om de IODA-AGM bij te wonen, is het de DOCB die een vervanger als vertegenwoordiger aanduidt.

11.3.3 | Sponsoring

DOCB moedigt de geselecteerde teams aan om sponsoren te vinden zodat de financiële last van de EK/WK-campagne minder zwaar weegt. Deze sponsorgelden vallen onder het sponsorbeleid, zoals gestipuleerd in clausule 2. De klasse kan geen engagementen aangaan tegenover privé-projecten. Indien een zeiler een vergoeding of terugbetaling van gemaakte kosten ontvangt van zijn of haar club of federatie gelinkt aan de selectie voor of deelname aan het EK of WK, dan zal deze tegemoetkoming ook integraal naar het gehele team gaan.

11.3.4 | Uitzonderingen

In alle gevallen waarin dit reglement of de DOCB statuten niet voorziet en bij geschillen, beslist de Raad van Bestuur (met uitsluiting van belanghebbenden). In alle geschillen omtrent kwalificatie en deelname aan EK of WK is het Royal Belgian Sailing Federation de hoogsteberoepsinstantie.

12 | Metigen

In overeenstemming met de IODA Class Rule 2.5 (laatste editie) dient nog niet officieel gemeten optimistmateriaal te worden gemeten om na te gaan of dit in overeenstemming met de klasseregels is gemaakt, alvorens het in een wedstrijd kan gebruikt worden.
Rompen worden in principe door een officiële meter bij de bouwer gemeten. Zeilen, mast/giek/spriet en roer/zwaard worden door de nationale klassemeter nagemeten.

Als na meting het materiaal positief wordt beoordeeld zal het betreffende certificaat worden ingevuld en afgetekend door
de klassemeter en wordt het materiaal voorzien van een stempel of sticker.
De nieuwkomers en de zeilers die meedoen aan de Rookie Cup krijgen ruim de tijd om zich in regel te stellen, mocht dat niet zo zijn. De zeilers die meedoen aan de “Nationale”,  “Internationale Optimist Cup” en selectiewedstrijden Selection Team Belgium dienen wel volledig in regel te zijn. Zie ook punt 12.3

12.1 | Wijzigingen (vervangingen & herstellingen)

Volgens World Sailing RRS 2021-2024 art.78 en Class Rule 2.5.5 / 2.5.6 is de eigenaar verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat zijn/haar materiaal, in overeenstemming is met de van toepassing zijnde klasseregels, ook bij herstellingen/veranderingen of vervangingen. Indien corrector gewichten worden veranderd of verwijderd zijn, is een herweging van de romp verplicht.

12.2 | Evenement inspecties

Zijn metingen om de conformiteit met de klasseregels te controleren tijdens een wedstrijd. Dit kan gaan van het controleren van enkele items zoals rompgewicht & zeilmeting tot volledige meting van alle deelnemende boten.
Ook kunnen er controles op het water uitgevoerd worden.

OPGELET.

Evenementinspecties zijn niet gelijkgesteld aan certificatiemetingen. Tijdens een evenementinspectie worden niet noodzakelijk de effectieve afmetingen bepaald. Een stempel van een eerdere evenementinspectie heeft geen enkele waarde voor een volgend evenement en vervangt nooit een certificatiemeting.

12.3 | Meetsessies & metingen op afspraak

Voor elke meting buiten de gratis sessies voorzien door DOCB zullen de kosten aan de eigenaars worden aangerekend zoals vermeld in art. 12.3.5.
De klasseorganisatie voorziet in het voorjaar minimaal 1 gratis meetsessie. Hierbij zal voorrang gegeven worden aan voor diegenen die zich voor de selectie hebben ingeschreven of geselecteerd zijn.

12.3.1 | Verplichte reservaties

Voor elke meting is een reservatie verplicht. Reservatie is pas geldig na schriftelijke bevestiging door de DOCB. Indien de eigenaar om welke reden dan ook niet opdaagt op de gereserveerde meetsessie, vervalt de reservatie en dient er voor een volgende meetsessie een nieuwe reservatie gemaakt te worden.
Bij de bevestiging van de reservatie zal een uur worden medegedeeld. Dit is het tijdstip waarop de eigenaar verwacht wordt het te meten materiaal aan te bieden voor meting.

De nationale klassemeter zal bij aankomst een schatting geven van het tijdstip waarop het gemeten materiaal terug kan worden afgehaald.

12.3.2 | Meetsessies geselecteerden EK/WK

Voorafgaand aan het Europees en Wereld Kampioenschap kan er een meetsessie georganiseerd worden die voorbehouden is voor de geselecteerden. Datum en locatie van die sessie worden bepaald in functie van de samenstelling van de selectie en in samenspraak met de begeleidende trainer(s).
Deze meting gebeurt gratis (met uitzondering van de boot) voor de geselecteerde zeilers voor EK en WK, voor zover het materiaal ook wordt meegenomen naar deze kampioenschappen. Voor de meting wordt het materiaal gedurende 7 dagen ter beschikking gesteld op een plaats aangeduid door de meter.

12.3.3 | Meetformulieren, meetcertificaten en informatie

De nationale klassemeter levert de benodigde originele formulieren en certificaten, die tijdens de meting zullen worden gebruikt. Er wordt niet gewerkt met kopieën aangereikt door de eigenaars.
Teneinde opvolging van de metingen te kunnen doen zal de klassemeter een record bijhouden van de metingen die werden uitgevoerd.

12.3.4 | Tarieven

Er worden standaardtarieven gehanteerd, voor de meting van het materiaal, het invullen van de bijhorende meetformulieren en het voorzien van een stempel of sticker.

 • romp boot (is uitzonderlijk) – 250,00 €
 • zeil – volledige meting inclusief controle zeilnummers & nationale letters – 20,00 €
 • zeil – controle zeilnummers & nationale letters – 0,00 €
 • mast en/of giek en/of spriet – 5,00 €
 • roer en/of zwaard – 5,00 €

Het te betalen bedrag dient men ter plaatse te overhandigen aan de klassemeter bij aanvang van de meting.

12.3.5 | Meting en selectiewedstrijden

In overeenstemming met World Sailing RRS 2021-2024 art. 78 en IODA Class Rule 2.5 is de zeiler zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het gebruikte materiaal in overeenstemming is met de klasse regels. Dit betekent voor de selectiewedstrijden concreet dat al het gebruikte materiaal moet gemeten zijn, hetzij door de fabrieksmeter (hull), hetzij door een nationale klassemeter (sails, foils, spars).

Mocht het merkteken, aangebracht door de klassemeter, onleesbaar zijn of loskomen, dan meldt de zeiler dit, zo snel als mogelijk, aan de meter om een nieuw exemplaar aan te laten brengen.

DOCB houdt zich het recht voor om tijdens gewone kalenderwedstrijden en tijdens selectiewedstrijden Selection Team Belgium materiaal te controleren zowel aan de wal als op het water.

De regels in verband met meting, vermeld in de sailing instructions van de selectiewedstrijden, blijven onverminderd van toepassing.

12.3.6 | Gebruik “Measurement Record of Equipment used with Optimist”

Zeilers die zich wensen te selecteren voor het Wereld en Europees Kampioenschap dienen het registratieformulier “Measurement Record of Equipment Used With Optimist” ingevuld aan te leveren aan het secretariaat van DOCB. Deze materiaallijst dient al het materiaal te bevatten dat tijdens de selectiewedstrijden zal gebruikt worden.
Indien nodig kan de klasse meter een kopie opvragen van een of meerdere meetcertificaten van de materialen die in dit record vermeld staan.

12.3.7 | Non-conformiteiten (afwijkingen)

Zeilers die aan wedstrijden deelnemen met materiaal dat afwijkt van de klasseregels kunnen hiervoor een strafscore krijgen.

13 | Meetbrieven

13.1 | Algemeen

Meetbrieven worden bewaard door de eigenaar van de boot.

13.2 | Inschrijving van boten zonder Belgisch nummer

Om nieuwe (of ingevoerde) boten rechtmatig in te schrijven bezorgt de eigenaar de meetbrief samen met 2 kopieën (van de witte en de blauwe bladzijden van de meetbrief, recto én verso) aan de klassemeter.

De eigenaar krijgt de meetbrief terug met het aan hem toegewezen nummer, en één van de 2 kopieën, beiden ondertekend door de klassemeter retour. De 2de kopie blijft in het DOCB archief voor eventuele latere consultatie.

13.3 | Overschrijving van boten met een Belgisch nummer

Bij verkoop zorgt de verkoper ervoor dat de koper/nieuwe eigenaar ook de originele meetbrief en kopie krijgt. Tevens brengt de verkoper de klassemeter op de hoogte van de verkoop. De nieuwe eigenaar/koper bezorgt de meetbrief en kopie aan de klassemeter. Deze noteert op de originele meetbrief, de kopie voor eigenaar en de kopie uit het archief, de nieuwe eigenaar/koper.

Bij export of verkoop van een boot met een Belgisch nummer aan een buitenlandse koper verwittigt de verkoper de Belgische klassemeter dat deze boot het land verlaat. Op die manier kan het archief worden bijgewerkt en up to date worden gehouden..

13.4 | Opvragen meetbrief

Bij verlies van een meetbrief kan een kopie worden opgevraagd bij de klassemeter, voor zover deze bij de oorspronkelijke registratie aan DOCB werd overgemaakt.

13.5 | Controle op meetbrief

De meeste sailing instructions bevatten een artikel dat meldt “only boats with a valid measurement certificate are entitled to race”. Hieronder wordt dus ook verstaan dat de meetbrief ingeschreven is op naam van de zeiler (of een familielid wonend op hetzelfde adres). De zeiler mag ook een document voorleggen waarin de eigenaar van de boot verklaart dat die hem toelating geeft om de boot voor een bepaalde wedstrijd te gebruiken. Een voorbeeld van dergelijke “borrowing declaration” kan via mail aangevraagd worden bij het DOCB.

14 | Taal

Alleen de Nederlandstalige versie van dit Intern Reglement is geldig. Een Franstalige versie is in opmaak. Andere vertalingen enkel beschikbaar ter illustratie.