Annulering van de volgende regatta’s | Annulation des prochaines régates

Beste leden,

De besluiten betreffende de hervatting van de amateursport -competities zijn bevestigd: deze zullen pas vanaf 9 juni kunnen worden hervat.
DOCB bevestigt daarom de afgelasting van de regatta’s die gepland waren voor het weekend van 13-16 mei te Nieuwpoort (KYCN) alsook voor het weekend van 22-24 mei te Oostende. De inschrijvingsgelden worden zo spoedig als mogelijk terugbetaald.

Anderzijds zal DOCB, gegeven de omstandigheden, eerstkomend terugkomen op de selecties voor de EK & WK kampioenschappen.

Het alternatieve trainingsprogramma zal door de weersomstandigheden individueel georganiseerd worden in de verschillende trainingsgroepen. De verkregen permits (FOD & Nieuwpoort) kunnen gehanteerd worden om binnen de geldende regels te varen.DOCB zal eveneens aanwezig zijn, de gelegenheid om uw vragen omtrent de selecties of andere zaken beantwoord te zien.

We hernemen graag de competitie tijdens de Nieuwpoortweek, begin juli !
Tot dan, blijf online, studeer hard en bovenal, blijf zeilen.

Het DOCB bestuur


Chers membres,

Les décisions concernant la reprise des compétitions de sport amateur ont été confirmées, celles-ci ne pourront reprendre qu’à partir du 9 juin.
Le DOCB confirme donc l’annulation des régates prévues le week-end du 13 au 16 mai à Nieuwpoort (KYCN) et du week-end du 22 au 24 mai à Ostende.
Les frais d’inscription seront remboursés dans les meilleurs délais.

Compte tenu des circonstances, le DOCB vous reviendra prochainement concernant les sélections..

Le programme alternatif des entraînement sera organisé individuellement dans les différents groupes, en fonction des conditions météorologiques. Les permis obtenus (FOD & Nieuwpoort) peuvent être utilisés pour naviguer dans le respect des règles actuelles.
Le DOCB sera également présent, cela sera l’occasion d’obtenir des réponses à vos questions concernant les sélections ou d’autres sujets.

Nootre prochain rendez-vous est fixé pendant la Nieuwpoort Week, début juillet !

D’ici là restez en ligne, étudiez dur et surtout, continuez à naviguer.

Le conseil d’administration du DOCB

Open Water Regatta | KYCN 13/05 → 16/05

Aanstaande dinsdag horen hoe we, definitief, de zeilen kunnen hijsen in het weekend van 13-14-14-16 mei. DOCB hakt de knoop dus door en zorgt voor een zeilweekend, afhankelijk van wat mogelijk zal blijken.  

Wij voorzien 3 Scenario’s :

  • Indien 50 deelnemers kan, verwelkomen wij graag álle leden van het DOCB op de wedstrijd. (Permit van FOD en Nieuwpoort zijn reeds verkregen)
  • Indien Maximaal 25 deelnemers toegelaten is, wordt een deelnemerslijst door DOCB weerhouden in functie van vastgelegde criteria. De overige leden wordt graag uitgenodigd voor Nationale trainingsdagen.
  • Indien wedstrijden NIET kunnen doorgaan, voorziet DOCB de mogelijkheid tot deelname aan 2 groepen van 25 deelnemers voor Nationale trainingsdagen.

Veel succes aan álle leden!


Mardi prochain, nous apprendrons comment nous pourrons, définitivement, hisser les voiles lors du week-end du 13-14-16 mai. Nous déciderons de ce que deviendra ce week-end de voile, en fonction de ce qui sera possible.

Nous envisageons 3 scénarios :

  • Si 50 participants sont possibles, la régate sera ouverte à tous les membres du DOCB. Les permis nécessaires ont déjà été obtenus : FOD et Nieuwpoort.
  • Si un maximum de 25 participants est autorisé, une liste des participants sera proposée par le DOCB, sur la base de critères établis. Les membres restants seront invités à participer aux journées d’entrainements nationaux.
  • Si aucune compétition ne peut avoir lieu, nous proposerons 2 groupes de 25 participants chacun pour participer aux journées d’entrainements nationaux.

Bonne chance à tous les membres !

2021 Europeans Championship | Cadiz (ESP)

Het is nu bevestigd, we hebben een extra plaats voor een jongen in ons nationaal team gekregen.
Nu zullen 5 jongens en 3 meisjes België vertegenwoordigen op het Europees kampioenschap dat in Spanje, in de buurt van Cádiz, zal worden gehouden.


C’est désormais confirmé, nous avons obtenu une place supplémentaire pour un garçon dans notre équipe nationale.
Ce sont désormais 5 garçons et 3 filles qui représenteront la Belgique aux Championnats d’Europe qui se joueront en Espagne, près de Cadiz

Seizoensopening, selectie en eerste wedstrijden | Ouverture de la saison, sélection et premières régates

Er komen tekenen die wijzen op een mogelijke hervatting van de competities. Wij hebben het groene licht gekregen van de Federale Mobiliteitsdienst voor de eerste editie van de Open Water Regatta die samen met de KYCN wordt georganiseerd. Deze regatta moet de opening van het seizoen markeren en ons in staat stellen onze beste zeilers te kwalificeren om het Belgische team te vormen voor de Europese en Wereldkampioenschappen. We hebben echter nog steeds te maken met het risico van een mogelijke beperking van het aantal deelnemers. Wij hebben ingeschat dat het grootste risico erin zou bestaan de inschrijvingen voor de eerste regatta’s te beperken tot slechts 25 optimisten. Daarom hebben wij u onlangs voorgesteld om uw belangstelling voor de Selection Races Team Belgium 2021 te tonen door u in te schrijven op onze website.

De regatta’s die binnenkort zullen plaatsvinden zijn :

Open Water Regatta | KYCN – 13 tot 16 mei 2021 – Nieuwpoort

Open Water Regatta | RNSYC – 22 tot 24 mei 2021 – Oostende

Indien de huidige maatregelen gehandhaafd blijven, zullen wij geen andere keuze hebben dan de deelname aan deze regatta’s bij voorrang voor te behouden aan de kandidaten voor de EK/WK selectie, de IODA kalender verplicht ons om voor het einde van de maand de namen van de geselecteerde Belgische kandidaten door te geven. Wij onderzoeken de mogelijkheid om, met de kostbare hulp van RBSC Heusden, een alternatief evenement op te zetten voor de andere deelnemers, die ook staan te popelen om weer op het water mee te doen.

Onze voorkeur gaat uit naar regatta’s die openstaan voor iedereen, zonder enige beperking, voor zover die ondersteund kunnen worden. De vandaag verkregen vergunning, die ons weliswaar verplicht de geldende COVID-maatregelen in acht te nemen, is ons verleend voor 40 Optimisten en 20 Cadetten. Laten we vertrouwen houden.

Wij hopen zeer binnenkort bij u terug te kunnen komen met meer informatie en details.

Tot ziens op het water deze keer! Stay tuned!


Des signaux d’une possible reprise des compétitions nous parviennent. Nous avons obtenu le feu vert du service fédéral mobilité pour la première édition de l’Open Water Regatta organisée conjointement avec le KYCN. Cette régate devrait marquer l’ouverture de la saison et permettre de qualifier nos meilleurs régatiers pour former l’équipe belge pour les championnats d’Europe et les championnats du Monde. Nous devons cependant toujours composer avec le risque d’une possible limitation du nombre de participants. Nous avons estimé que le risque le plus significatif nous obligerait à limiter les inscriptions des premières régates à seulement 25 optimists. C’est pourquoi nous vous avons proposé récemment de marquer votre intérêt aux Selection Races Team Belgium 2021 par une inscription sur notre site.

Les régates prochainement programmées sont :

Open Water Regatta | KYCN – 13 au 16 mai 2021 – Nieuwpoort

Open Water Regatta | RNSYC – 22 au 24 mai 2021 – Oostende

Si les mesures actuelles sont maintenues, nous n’aurons pas d’autres choix que de réserver la participation à ces régates en priorité aux candidats à la sélection EK/WK, le calendrier IODA nous impose de transmettre, avant la fin du mois, les noms des candidats belges retenus. Nous étudions la possibilité, avec l’aide précieuse du RBSC Heusden, de mettre en place un évènement alternatif pour les autres compétiteurs, tout aussi impatients de pouvoir à nouveau se mesurer sur l’eau.

Notre préférence, aussi longtemps qu’il sera possible de la soutenir, penche pour des régates ouvertes à tous, sans limitation. Le permis obtenu aujourd’hui, bien qu’il nous impose le respect des mesures COVID en vigueur, nous a été octroyé pour 40 optimists et 20 Cadets. Restons confiants.

Nous espérons pouvoir vous revenir très vite avec plus d’informations et de précisions.

A très vite sur l’eau cette fois! Stay tuned!

Selection Races Team Belgium 2021 – update

Sinds enkele maanden werken wij hard aan de organisatie van een selectie die, naar wij hopen, elk van onze deelnemers de kans zal geven zijn talenten tot uiting te brengen.
De huidige situatie en de strenge regels die ons al te veel maanden worden opgelegd, laten weinig hoop dat wij deze selectie in alle rust kunnen organiseren. Het spijt ons oprecht voor de vele veranderingen die wij u opleggen en wij geloven in onze oprechte toewijding om voor ieder van u de beste oplossingen te vinden.
De vooruitzichten voor de opening van de komende weken zijn niet bemoedigend en daar moeten wij rekening mee houden. Om niet het risico te lopen dat de eerste regatta’s door de federale mobiliteitsdiensten worden geweigerd, overwegen wij onze verzoeken in te dienen in het meest gunstige kader voor een positieve reactie van hun kant. Dit betekent dat we de inschrijvingen zullen moeten beperken tot 25 deelnemers. Als de situatie verbetert, kunnen we hopen dat deze limiet wordt opgeheven.
U zult begrijpen dat dit een moeilijke beslissing is, omdat wij moeten bepalen wie aan deze selectie mag deelnemen. Wij verheugen ons op uw steun.
Wij zijn een open klasse en wij willen democratisch zijn. De keuzes zijn moeilijk en we willen geen van onze verdienstelijke jongeren uitsluiten, noch willen we de kansen op deelname in gevaar brengen van onze zeilers die hun Optimist cursus aan het afronden zijn.

Wij doen dan ook een beroep op u om deze selectie zo goed mogelijk te organiseren en verzoeken u ons uw intenties met betrekking tot deze deelname kenbaar te maken door uw online inschrijving in te vullen (u moet lid zijn en ingelogd).


Depuis quelques mois déjà nous mettons tout en oeuvre pour organiser une sélection dont nous souhaitons qu’elle offre à chacun de nos compétiteurs l’occasion de voir ses talents s’exprimer.
La situation actuelle et les règles strictes qui nous sont imposées depuis de trop nombreux mois ne laissent que peu d’espoir de nous voir organiser cette sélection sereinement. Nous sommes sincèrement désolé des nombreux changements que nous vous imposons et croyez en notre sincère dévotion à chercher les meilleures solutions pour chacun d’entre-vous.
Les perspectives d’ouverture des prochaines semaines ne sont pas encourageantes, nous devons en tenir compte. Pour ne pas risquer de voir les premières régates être refusées par les services fédéraux mobilité, nous envisageons d’introduire nos demandes dans le cadre le plus favorable à une réponse positive de leur part. Cela implique que nous devrons limiter les inscriptions à 25 participants. Si la situation s’améliore, nous pourrons alors espérer voir cette limite supprimée.
Vous comprendrez que cette décision est difficile car elle impose de déterminer qui sera autorisé à prendre part à cette sélection. Nous espérons recueillir votre adhésion.
Nous sommes une classe ouverte et que nous voulons démocratique. Les choix sont difficiles et nous ne voulons ni écarter un de nos jeunes méritant, ni hypothéquer les chances de participation de nos régatiers qui achèvent leur parcours en Optimist.

Nous faisons donc appel à vous afin d’organiser au mieux cette sélection et nous vous demandons de bien vouloir nous faire connaître vos intentions quant à cette participation en complétant votre inscription en ligne (vous devez être membre et loggé).

Lidmaatschap en Inschrijvingen Nationale wedstrijden | Adhésion et inscription aux régates nationales

Via een eenvoudige formulier/ Knop op de website kan het lidmaatschap bij DOCB aangemaakt worden alsook alle inschrijvingen voor de Nationale wedstrijden.  Hierdoor kan de organisatie en communicatie met betrekking tot de wedstrijden vlotter verlopen. 

Wij nodigen U uit om het lidmaatschap te bevestigen/ op te maken via de vernieuwde website. 


Via notre formulaire d’inscription / bouton sur le site Web, l’adhésion à la classe peut être créée ainsi que toutes les inscriptions aux compétitions nationales. Cela permet que l’organisation et la communication concernant les régates se déroule plus facilement.

Nous vous invitons à confirmer / valider votre adhésion via le site.