2021 Europeans Championship | Cadiz (ESP)

Het is nu bevestigd, we hebben een extra plaats voor een jongen in ons nationaal team gekregen.
Nu zullen 5 jongens en 3 meisjes België vertegenwoordigen op het Europees kampioenschap dat in Spanje, in de buurt van Cádiz, zal worden gehouden.


C’est désormais confirmé, nous avons obtenu une place supplémentaire pour un garçon dans notre équipe nationale.
Ce sont désormais 5 garçons et 3 filles qui représenteront la Belgique aux Championnats d’Europe qui se joueront en Espagne, près de Cadiz

Selection Races Team Belgium 2021 – update

Sinds enkele maanden werken wij hard aan de organisatie van een selectie die, naar wij hopen, elk van onze deelnemers de kans zal geven zijn talenten tot uiting te brengen.
De huidige situatie en de strenge regels die ons al te veel maanden worden opgelegd, laten weinig hoop dat wij deze selectie in alle rust kunnen organiseren. Het spijt ons oprecht voor de vele veranderingen die wij u opleggen en wij geloven in onze oprechte toewijding om voor ieder van u de beste oplossingen te vinden.
De vooruitzichten voor de opening van de komende weken zijn niet bemoedigend en daar moeten wij rekening mee houden. Om niet het risico te lopen dat de eerste regatta’s door de federale mobiliteitsdiensten worden geweigerd, overwegen wij onze verzoeken in te dienen in het meest gunstige kader voor een positieve reactie van hun kant. Dit betekent dat we de inschrijvingen zullen moeten beperken tot 25 deelnemers. Als de situatie verbetert, kunnen we hopen dat deze limiet wordt opgeheven.
U zult begrijpen dat dit een moeilijke beslissing is, omdat wij moeten bepalen wie aan deze selectie mag deelnemen. Wij verheugen ons op uw steun.
Wij zijn een open klasse en wij willen democratisch zijn. De keuzes zijn moeilijk en we willen geen van onze verdienstelijke jongeren uitsluiten, noch willen we de kansen op deelname in gevaar brengen van onze zeilers die hun Optimist cursus aan het afronden zijn.

Wij doen dan ook een beroep op u om deze selectie zo goed mogelijk te organiseren en verzoeken u ons uw intenties met betrekking tot deze deelname kenbaar te maken door uw online inschrijving in te vullen (u moet lid zijn en ingelogd).


Depuis quelques mois déjà nous mettons tout en oeuvre pour organiser une sélection dont nous souhaitons qu’elle offre à chacun de nos compétiteurs l’occasion de voir ses talents s’exprimer.
La situation actuelle et les règles strictes qui nous sont imposées depuis de trop nombreux mois ne laissent que peu d’espoir de nous voir organiser cette sélection sereinement. Nous sommes sincèrement désolé des nombreux changements que nous vous imposons et croyez en notre sincère dévotion à chercher les meilleures solutions pour chacun d’entre-vous.
Les perspectives d’ouverture des prochaines semaines ne sont pas encourageantes, nous devons en tenir compte. Pour ne pas risquer de voir les premières régates être refusées par les services fédéraux mobilité, nous envisageons d’introduire nos demandes dans le cadre le plus favorable à une réponse positive de leur part. Cela implique que nous devrons limiter les inscriptions à 25 participants. Si la situation s’améliore, nous pourrons alors espérer voir cette limite supprimée.
Vous comprendrez que cette décision est difficile car elle impose de déterminer qui sera autorisé à prendre part à cette sélection. Nous espérons recueillir votre adhésion.
Nous sommes une classe ouverte et que nous voulons démocratique. Les choix sont difficiles et nous ne voulons ni écarter un de nos jeunes méritant, ni hypothéquer les chances de participation de nos régatiers qui achèvent leur parcours en Optimist.

Nous faisons donc appel à vous afin d’organiser au mieux cette sélection et nous vous demandons de bien vouloir nous faire connaître vos intentions quant à cette participation en complétant votre inscription en ligne (vous devez être membre et loggé).