Selections – Optimist Team Belgium 2021

Texte en français ci-dessous


Zoals gebleken heeft Corona een grote impact gehad op het verloop en de organisatie van het zeilseizoen 2021. De verschillende trainingsgroepen en het DOCB werden meermaals voor grote uitdagingen geplaatst en een uitzonderlijk jaar vereist dan ook uitzonderlijke maatregelen en beslissingen, zo ook voor de EK/ WK selecties.

Doordat er dit jaar geen selectiewedstrijden hebben plaatsgevonden heeft het DOCB een lijst weerhouden met leden die zich selecteerbaar kunnen stellen voor het EK en WK.  In het totaal  zullen 13 leden kunnen strijden in het EK/WK 2021. (Zie lijst in bijlage)

De lijst werd samengesteld op basis van 3 criteria

  1. Lid zijn van het DOCB
  2. Deelgenomen hebben aan de selectiewedstrijden (Kalender) 2020
  3. Uitslag 2020 wordt geënt op huidige ledenlijst 2021

Uitslagen – selectie

Bevestiging Deelname

DOCB vraagt aan de leden die zich definitief selecteerbaar wensen te stellen, dit zo spoedig mogelijk te bevestigen en, in ieder geval, voor maandag 17 mei 2021 – 22u.

De huidige deelnamekosten bedragen ongeveer 700,00€ (IODA) waarbij nog de reiskosten (deelnemers aan de regatta, coach, teamleider en boten) en de kosten voor toezicht moeten worden opgeteld. Er zal zo spoedig mogelijk een begroting worden opgesteld.

Op basis van deze bevestiging kan een definitieve lijst worden vastgelegd en/of opvolgers worden gecontacteerd en aangeduid.

Woensdag 19 mei 2021 zal de Raad van Bestuur vergaderen ten einde de definitieve lijst te bestendigen.

Donderdag 20 mei 2021 wordt een EK/WK vergadering belegd (via TEAMS) met leden, ouders, coaches en DOCB teneinde de voorbereidingen te kunnen opstarten.

Bij vragen kan u steeds terecht bij de DOCB bestuursleden via mail of dit weekend 13-16/05/2021 te Nieuwpoort. 

Keep Up sailing! 


Le Coronavirus a eu un impact important sur le déroulement et l’organisation de la saison de voile 2021. Les différents groupes d’entraînement et le DOCB ont été confrontés à de grands défis et une année exceptionnelle exige des mesures et des décisions exceptionnelles, également pour les sélections aux championnats d’ Europe et du monde.

Les régates de sélection n’ayant pu être organisée cette année, le DOCB a retenu une liste des membres qui peuvent se sélectionner. Au total, 13 régatiers pourront rejoindre l’équipe Belge. (Voir liste en annexe)

La liste a été établie sur la base de 3 critères

  1. Etre membre du DOCB
  2. Avoir participé aux régates de sélection (Calendrier) 2020
  3. Le résultat 2020 est appliqué à la liste des membres actuels 2021

Résultats

Confirmation de la participation

Le DOCB demande aux membres qui souhaitent se rendre définitivement sélectionnables de le confirmer dès que possible et, au plus tard, avant le lundi 17 mai 2021 – 22h.

Les frais actuels de participation s’élèvent à environ 700,00€ (IODA) auxquels il faudra ajouter les frais de déplacements (régatiers, coach, team leader et bateaux) ainsi que les frais d’encadrement. Un budget sera établi au plus vite.

En fonction de cette confirmation, une liste définitive pourra être établie et/ou les candidats suivant sur la liste pourront être contactés et désignés.

Mercredi 19 mai 2021, le conseil d’administration se réunira afin de rendre la liste définitive permanente.

Jeudi 20 mai 2021, une réunion CM/CE sera organisée (via TEAMS) avec les membres, les parents, les entraîneurs et le DOCB afin de commencer les préparatifs.

N’hésitez pas à contacter les membres du conseil d’administration du DOCB pour toute question par e-mail ou ce week-end du 13 au 16/05/2021 à Nieuwpoort.

Keep Up sailing!