Seizoensopening, selectie en eerste wedstrijden | Ouverture de la saison, sélection et premières régates

Er komen tekenen die wijzen op een mogelijke hervatting van de competities. Wij hebben het groene licht gekregen van de Federale Mobiliteitsdienst voor de eerste editie van de Open Water Regatta die samen met de KYCN wordt georganiseerd. Deze regatta moet de opening van het seizoen markeren en ons in staat stellen onze beste zeilers te kwalificeren om het Belgische team te vormen voor de Europese en Wereldkampioenschappen. We hebben echter nog steeds te maken met het risico van een mogelijke beperking van het aantal deelnemers. Wij hebben ingeschat dat het grootste risico erin zou bestaan de inschrijvingen voor de eerste regatta’s te beperken tot slechts 25 optimisten. Daarom hebben wij u onlangs voorgesteld om uw belangstelling voor de Selection Races Team Belgium 2021 te tonen door u in te schrijven op onze website.

De regatta’s die binnenkort zullen plaatsvinden zijn :

Open Water Regatta | KYCN – 13 tot 16 mei 2021 – Nieuwpoort

Open Water Regatta | RNSYC – 22 tot 24 mei 2021 – Oostende

Indien de huidige maatregelen gehandhaafd blijven, zullen wij geen andere keuze hebben dan de deelname aan deze regatta’s bij voorrang voor te behouden aan de kandidaten voor de EK/WK selectie, de IODA kalender verplicht ons om voor het einde van de maand de namen van de geselecteerde Belgische kandidaten door te geven. Wij onderzoeken de mogelijkheid om, met de kostbare hulp van RBSC Heusden, een alternatief evenement op te zetten voor de andere deelnemers, die ook staan te popelen om weer op het water mee te doen.

Onze voorkeur gaat uit naar regatta’s die openstaan voor iedereen, zonder enige beperking, voor zover die ondersteund kunnen worden. De vandaag verkregen vergunning, die ons weliswaar verplicht de geldende COVID-maatregelen in acht te nemen, is ons verleend voor 40 Optimisten en 20 Cadetten. Laten we vertrouwen houden.

Wij hopen zeer binnenkort bij u terug te kunnen komen met meer informatie en details.

Tot ziens op het water deze keer! Stay tuned!


Des signaux d’une possible reprise des compétitions nous parviennent. Nous avons obtenu le feu vert du service fédéral mobilité pour la première édition de l’Open Water Regatta organisée conjointement avec le KYCN. Cette régate devrait marquer l’ouverture de la saison et permettre de qualifier nos meilleurs régatiers pour former l’équipe belge pour les championnats d’Europe et les championnats du Monde. Nous devons cependant toujours composer avec le risque d’une possible limitation du nombre de participants. Nous avons estimé que le risque le plus significatif nous obligerait à limiter les inscriptions des premières régates à seulement 25 optimists. C’est pourquoi nous vous avons proposé récemment de marquer votre intérêt aux Selection Races Team Belgium 2021 par une inscription sur notre site.

Les régates prochainement programmées sont :

Open Water Regatta | KYCN – 13 au 16 mai 2021 – Nieuwpoort

Open Water Regatta | RNSYC – 22 au 24 mai 2021 – Oostende

Si les mesures actuelles sont maintenues, nous n’aurons pas d’autres choix que de réserver la participation à ces régates en priorité aux candidats à la sélection EK/WK, le calendrier IODA nous impose de transmettre, avant la fin du mois, les noms des candidats belges retenus. Nous étudions la possibilité, avec l’aide précieuse du RBSC Heusden, de mettre en place un évènement alternatif pour les autres compétiteurs, tout aussi impatients de pouvoir à nouveau se mesurer sur l’eau.

Notre préférence, aussi longtemps qu’il sera possible de la soutenir, penche pour des régates ouvertes à tous, sans limitation. Le permis obtenu aujourd’hui, bien qu’il nous impose le respect des mesures COVID en vigueur, nous a été octroyé pour 40 optimists et 20 Cadets. Restons confiants.

Nous espérons pouvoir vous revenir très vite avec plus d’informations et de précisions.

A très vite sur l’eau cette fois! Stay tuned!