Optimist Team Belgium 2021

Follow below the composition of the 2021 national team.

Volg hieronder de samenstelling van het nationale team van 2021.

Suivez ci-dessous la composition de l’équipe nationale 2021.


World Championship –  Belgian Team

BEL1176 - Anders Bultynck (WOS) confirmed
BEL1209 - Boris De Wilde (VVW Spuikom (I/O)) confirmed
BEL1253 - Hannelien Borghijs (KLYC-KYCN) confirmed
BEL1252 - Sander Borghijs (KLYC-KYCN) confirmed
BEL1200 - Vic Rossel (Optisharks – VVW Spuikom (I/O)) confirmed

European Championship – Belgian Team

BEL1210 - Alexander De Bie (RBSC) confirmed
BEL1193 - Antonia Van den Bergh (WOS) confirmed
BEL1214 - Cédric D'hondt (RYCB) confirmed
BEL1085 - Clara Muylle (RBSC) confirmed
BEL1121 - Gil Baeten (RBSC) confirmed
BEL1226 - Lotte Meynen (WSKLuM) confirmed
BEL1187 - Quinten Opstaele (NWV) confirmed
BEL1186 - Thorvald Sergeys (RBSC) confirmed

Selections – Optimist Team Belgium 2021

Texte en français ci-dessous


Zoals gebleken heeft Corona een grote impact gehad op het verloop en de organisatie van het zeilseizoen 2021. De verschillende trainingsgroepen en het DOCB werden meermaals voor grote uitdagingen geplaatst en een uitzonderlijk jaar vereist dan ook uitzonderlijke maatregelen en beslissingen, zo ook voor de EK/ WK selecties.

Doordat er dit jaar geen selectiewedstrijden hebben plaatsgevonden heeft het DOCB een lijst weerhouden met leden die zich selecteerbaar kunnen stellen voor het EK en WK.  In het totaal  zullen 13 leden kunnen strijden in het EK/WK 2021. (Zie lijst in bijlage)

De lijst werd samengesteld op basis van 3 criteria

 1. Lid zijn van het DOCB
 2. Deelgenomen hebben aan de selectiewedstrijden (Kalender) 2020
 3. Uitslag 2020 wordt geënt op huidige ledenlijst 2021

Uitslagen – selectie

Bevestiging Deelname

DOCB vraagt aan de leden die zich definitief selecteerbaar wensen te stellen, dit zo spoedig mogelijk te bevestigen en, in ieder geval, voor maandag 17 mei 2021 – 22u.

De huidige deelnamekosten bedragen ongeveer 700,00€ (IODA) waarbij nog de reiskosten (deelnemers aan de regatta, coach, teamleider en boten) en de kosten voor toezicht moeten worden opgeteld. Er zal zo spoedig mogelijk een begroting worden opgesteld.

Op basis van deze bevestiging kan een definitieve lijst worden vastgelegd en/of opvolgers worden gecontacteerd en aangeduid.

Woensdag 19 mei 2021 zal de Raad van Bestuur vergaderen ten einde de definitieve lijst te bestendigen.

Donderdag 20 mei 2021 wordt een EK/WK vergadering belegd (via TEAMS) met leden, ouders, coaches en DOCB teneinde de voorbereidingen te kunnen opstarten.

Bij vragen kan u steeds terecht bij de DOCB bestuursleden via mail of dit weekend 13-16/05/2021 te Nieuwpoort. 

Keep Up sailing! 


Le Coronavirus a eu un impact important sur le déroulement et l’organisation de la saison de voile 2021. Les différents groupes d’entraînement et le DOCB ont été confrontés à de grands défis et une année exceptionnelle exige des mesures et des décisions exceptionnelles, également pour les sélections aux championnats d’ Europe et du monde.

Les régates de sélection n’ayant pu être organisée cette année, le DOCB a retenu une liste des membres qui peuvent se sélectionner. Au total, 13 régatiers pourront rejoindre l’équipe Belge. (Voir liste en annexe)

La liste a été établie sur la base de 3 critères

 1. Etre membre du DOCB
 2. Avoir participé aux régates de sélection (Calendrier) 2020
 3. Le résultat 2020 est appliqué à la liste des membres actuels 2021

Résultats

Confirmation de la participation

Le DOCB demande aux membres qui souhaitent se rendre définitivement sélectionnables de le confirmer dès que possible et, au plus tard, avant le lundi 17 mai 2021 – 22h.

Les frais actuels de participation s’élèvent à environ 700,00€ (IODA) auxquels il faudra ajouter les frais de déplacements (régatiers, coach, team leader et bateaux) ainsi que les frais d’encadrement. Un budget sera établi au plus vite.

En fonction de cette confirmation, une liste définitive pourra être établie et/ou les candidats suivant sur la liste pourront être contactés et désignés.

Mercredi 19 mai 2021, le conseil d’administration se réunira afin de rendre la liste définitive permanente.

Jeudi 20 mai 2021, une réunion CM/CE sera organisée (via TEAMS) avec les membres, les parents, les entraîneurs et le DOCB afin de commencer les préparatifs.

N’hésitez pas à contacter les membres du conseil d’administration du DOCB pour toute question par e-mail ou ce week-end du 13 au 16/05/2021 à Nieuwpoort.

Keep Up sailing! 

Annulering van de volgende regatta’s | Annulation des prochaines régates

Beste leden,

De besluiten betreffende de hervatting van de amateursport -competities zijn bevestigd: deze zullen pas vanaf 9 juni kunnen worden hervat.
DOCB bevestigt daarom de afgelasting van de regatta’s die gepland waren voor het weekend van 13-16 mei te Nieuwpoort (KYCN) alsook voor het weekend van 22-24 mei te Oostende. De inschrijvingsgelden worden zo spoedig als mogelijk terugbetaald.

Anderzijds zal DOCB, gegeven de omstandigheden, eerstkomend terugkomen op de selecties voor de EK & WK kampioenschappen.

Het alternatieve trainingsprogramma zal door de weersomstandigheden individueel georganiseerd worden in de verschillende trainingsgroepen. De verkregen permits (FOD & Nieuwpoort) kunnen gehanteerd worden om binnen de geldende regels te varen.DOCB zal eveneens aanwezig zijn, de gelegenheid om uw vragen omtrent de selecties of andere zaken beantwoord te zien.

We hernemen graag de competitie tijdens de Nieuwpoortweek, begin juli !
Tot dan, blijf online, studeer hard en bovenal, blijf zeilen.

Het DOCB bestuur


Chers membres,

Les décisions concernant la reprise des compétitions de sport amateur ont été confirmées, celles-ci ne pourront reprendre qu’à partir du 9 juin.
Le DOCB confirme donc l’annulation des régates prévues le week-end du 13 au 16 mai à Nieuwpoort (KYCN) et du week-end du 22 au 24 mai à Ostende.
Les frais d’inscription seront remboursés dans les meilleurs délais.

Compte tenu des circonstances, le DOCB vous reviendra prochainement concernant les sélections..

Le programme alternatif des entraînement sera organisé individuellement dans les différents groupes, en fonction des conditions météorologiques. Les permis obtenus (FOD & Nieuwpoort) peuvent être utilisés pour naviguer dans le respect des règles actuelles.
Le DOCB sera également présent, cela sera l’occasion d’obtenir des réponses à vos questions concernant les sélections ou d’autres sujets.

Nootre prochain rendez-vous est fixé pendant la Nieuwpoort Week, début juillet !

D’ici là restez en ligne, étudiez dur et surtout, continuez à naviguer.

Le conseil d’administration du DOCB

Open Water Regatta | KYCN 13/05 → 16/05

Aanstaande dinsdag horen hoe we, definitief, de zeilen kunnen hijsen in het weekend van 13-14-14-16 mei. DOCB hakt de knoop dus door en zorgt voor een zeilweekend, afhankelijk van wat mogelijk zal blijken.  

Wij voorzien 3 Scenario’s :

 • Indien 50 deelnemers kan, verwelkomen wij graag álle leden van het DOCB op de wedstrijd. (Permit van FOD en Nieuwpoort zijn reeds verkregen)
 • Indien Maximaal 25 deelnemers toegelaten is, wordt een deelnemerslijst door DOCB weerhouden in functie van vastgelegde criteria. De overige leden wordt graag uitgenodigd voor Nationale trainingsdagen.
 • Indien wedstrijden NIET kunnen doorgaan, voorziet DOCB de mogelijkheid tot deelname aan 2 groepen van 25 deelnemers voor Nationale trainingsdagen.

Veel succes aan álle leden!


Mardi prochain, nous apprendrons comment nous pourrons, définitivement, hisser les voiles lors du week-end du 13-14-16 mai. Nous déciderons de ce que deviendra ce week-end de voile, en fonction de ce qui sera possible.

Nous envisageons 3 scénarios :

 • Si 50 participants sont possibles, la régate sera ouverte à tous les membres du DOCB. Les permis nécessaires ont déjà été obtenus : FOD et Nieuwpoort.
 • Si un maximum de 25 participants est autorisé, une liste des participants sera proposée par le DOCB, sur la base de critères établis. Les membres restants seront invités à participer aux journées d’entrainements nationaux.
 • Si aucune compétition ne peut avoir lieu, nous proposerons 2 groupes de 25 participants chacun pour participer aux journées d’entrainements nationaux.

Bonne chance à tous les membres !

2021 Europeans Championship | Cadiz (ESP)

Het is nu bevestigd, we hebben een extra plaats voor een jongen in ons nationaal team gekregen.
Nu zullen 5 jongens en 3 meisjes België vertegenwoordigen op het Europees kampioenschap dat in Spanje, in de buurt van Cádiz, zal worden gehouden.


C’est désormais confirmé, nous avons obtenu une place supplémentaire pour un garçon dans notre équipe nationale.
Ce sont désormais 5 garçons et 3 filles qui représenteront la Belgique aux Championnats d’Europe qui se joueront en Espagne, près de Cadiz

Seizoensopening, selectie en eerste wedstrijden | Ouverture de la saison, sélection et premières régates

Er komen tekenen die wijzen op een mogelijke hervatting van de competities. Wij hebben het groene licht gekregen van de Federale Mobiliteitsdienst voor de eerste editie van de Open Water Regatta die samen met de KYCN wordt georganiseerd. Deze regatta moet de opening van het seizoen markeren en ons in staat stellen onze beste zeilers te kwalificeren om het Belgische team te vormen voor de Europese en Wereldkampioenschappen. We hebben echter nog steeds te maken met het risico van een mogelijke beperking van het aantal deelnemers. Wij hebben ingeschat dat het grootste risico erin zou bestaan de inschrijvingen voor de eerste regatta’s te beperken tot slechts 25 optimisten. Daarom hebben wij u onlangs voorgesteld om uw belangstelling voor de Selection Races Team Belgium 2021 te tonen door u in te schrijven op onze website.

De regatta’s die binnenkort zullen plaatsvinden zijn :

Open Water Regatta | KYCN – 13 tot 16 mei 2021 – Nieuwpoort

Open Water Regatta | RNSYC – 22 tot 24 mei 2021 – Oostende

Indien de huidige maatregelen gehandhaafd blijven, zullen wij geen andere keuze hebben dan de deelname aan deze regatta’s bij voorrang voor te behouden aan de kandidaten voor de EK/WK selectie, de IODA kalender verplicht ons om voor het einde van de maand de namen van de geselecteerde Belgische kandidaten door te geven. Wij onderzoeken de mogelijkheid om, met de kostbare hulp van RBSC Heusden, een alternatief evenement op te zetten voor de andere deelnemers, die ook staan te popelen om weer op het water mee te doen.

Onze voorkeur gaat uit naar regatta’s die openstaan voor iedereen, zonder enige beperking, voor zover die ondersteund kunnen worden. De vandaag verkregen vergunning, die ons weliswaar verplicht de geldende COVID-maatregelen in acht te nemen, is ons verleend voor 40 Optimisten en 20 Cadetten. Laten we vertrouwen houden.

Wij hopen zeer binnenkort bij u terug te kunnen komen met meer informatie en details.

Tot ziens op het water deze keer! Stay tuned!


Des signaux d’une possible reprise des compétitions nous parviennent. Nous avons obtenu le feu vert du service fédéral mobilité pour la première édition de l’Open Water Regatta organisée conjointement avec le KYCN. Cette régate devrait marquer l’ouverture de la saison et permettre de qualifier nos meilleurs régatiers pour former l’équipe belge pour les championnats d’Europe et les championnats du Monde. Nous devons cependant toujours composer avec le risque d’une possible limitation du nombre de participants. Nous avons estimé que le risque le plus significatif nous obligerait à limiter les inscriptions des premières régates à seulement 25 optimists. C’est pourquoi nous vous avons proposé récemment de marquer votre intérêt aux Selection Races Team Belgium 2021 par une inscription sur notre site.

Les régates prochainement programmées sont :

Open Water Regatta | KYCN – 13 au 16 mai 2021 – Nieuwpoort

Open Water Regatta | RNSYC – 22 au 24 mai 2021 – Oostende

Si les mesures actuelles sont maintenues, nous n’aurons pas d’autres choix que de réserver la participation à ces régates en priorité aux candidats à la sélection EK/WK, le calendrier IODA nous impose de transmettre, avant la fin du mois, les noms des candidats belges retenus. Nous étudions la possibilité, avec l’aide précieuse du RBSC Heusden, de mettre en place un évènement alternatif pour les autres compétiteurs, tout aussi impatients de pouvoir à nouveau se mesurer sur l’eau.

Notre préférence, aussi longtemps qu’il sera possible de la soutenir, penche pour des régates ouvertes à tous, sans limitation. Le permis obtenu aujourd’hui, bien qu’il nous impose le respect des mesures COVID en vigueur, nous a été octroyé pour 40 optimists et 20 Cadets. Restons confiants.

Nous espérons pouvoir vous revenir très vite avec plus d’informations et de précisions.

A très vite sur l’eau cette fois! Stay tuned!