Newsletter april | avril

Cape of good hope

DOCB Selectiewedstrijden EK/WK en Nationale wedstrijden

De geplande Selectiewedstrijd ‘Optimist open Water Regatta’ te Oostende op 1-2 mei 2021 alsook de Nationale wedstrijd (N4) op 8-9 mei 2021 worden beiden geannuleerd. Het is nog niet toegestaan deze te organiseren in de huidige context.

DOCB heeft beslist om de selectiewedstrijden te laten doorgaan in het verlengd weekend  van 13-14-15-16 mei 2021 en 22-23-24 mei 2021.  Meer details zullen eerstkomende volgen.

DOCB Régates de selection championnats d’Europe / du monde et Régates nationales

Le régate de sélection  “Optimist Open Water Regatta” prévue à Ostende ce 1er et 2 mai 2021 ainsi que la régate nationale (N4) du 8 et 9 mai 2021 sont annulées. Il n’est pas encore permis de les organiser dans le contexte actuel.

DOCB a décidé de poursuivre les régates de sélection lors du week-end prolongé des 13-14-15-16 mai 2021 et 22-23-24 mai 2021. Plus de détails suivront bientôt.


DOCB Meetsessie

Gezien beslist werd om de wedstrijden pas op te starten op midden mei (13-16/05) en de coronamaatregelen nog steeds van kracht zijn, wordt de meetsessie van 24/04/2021 geannuleerd.

Personen die zich reeds aangemeld hebben voor deze meetsessie zullen individueel gecontacteerd worden om een ander moment vast te leggen.

In de loop van het seizoen zal een nieuwe DOCB- meetsessie ingepland worden die eveneens gratis is. Hierover wordt later gecommuniceerd.

Séance de mesurage DOCB

Comme il n’est pas envisageable de débuter les régates avant la mi-mai (13-16 / 05) et que les mesures corona sont toujours en vigueur, la séance de mesurage du 24/04/2021 est annulée.

Les personnes déjà inscrites à cette séance de mesurage seront contactées individuellement pour planifier un autre moment.

Une nouvelle séance de mesurage DOCB sera programmée au cours de la saison, qui est également gratuite. Cela sera communiqué ultérieurement.


Cape of Good Hope – november 2010

Selection Races Team Belgium 2021 – update

Sinds enkele maanden werken wij hard aan de organisatie van een selectie die, naar wij hopen, elk van onze deelnemers de kans zal geven zijn talenten tot uiting te brengen.
De huidige situatie en de strenge regels die ons al te veel maanden worden opgelegd, laten weinig hoop dat wij deze selectie in alle rust kunnen organiseren. Het spijt ons oprecht voor de vele veranderingen die wij u opleggen en wij geloven in onze oprechte toewijding om voor ieder van u de beste oplossingen te vinden.
De vooruitzichten voor de opening van de komende weken zijn niet bemoedigend en daar moeten wij rekening mee houden. Om niet het risico te lopen dat de eerste regatta’s door de federale mobiliteitsdiensten worden geweigerd, overwegen wij onze verzoeken in te dienen in het meest gunstige kader voor een positieve reactie van hun kant. Dit betekent dat we de inschrijvingen zullen moeten beperken tot 25 deelnemers. Als de situatie verbetert, kunnen we hopen dat deze limiet wordt opgeheven.
U zult begrijpen dat dit een moeilijke beslissing is, omdat wij moeten bepalen wie aan deze selectie mag deelnemen. Wij verheugen ons op uw steun.
Wij zijn een open klasse en wij willen democratisch zijn. De keuzes zijn moeilijk en we willen geen van onze verdienstelijke jongeren uitsluiten, noch willen we de kansen op deelname in gevaar brengen van onze zeilers die hun Optimist cursus aan het afronden zijn.

Wij doen dan ook een beroep op u om deze selectie zo goed mogelijk te organiseren en verzoeken u ons uw intenties met betrekking tot deze deelname kenbaar te maken door uw online inschrijving in te vullen (u moet lid zijn en ingelogd).


Depuis quelques mois déjà nous mettons tout en oeuvre pour organiser une sélection dont nous souhaitons qu’elle offre à chacun de nos compétiteurs l’occasion de voir ses talents s’exprimer.
La situation actuelle et les règles strictes qui nous sont imposées depuis de trop nombreux mois ne laissent que peu d’espoir de nous voir organiser cette sélection sereinement. Nous sommes sincèrement désolé des nombreux changements que nous vous imposons et croyez en notre sincère dévotion à chercher les meilleures solutions pour chacun d’entre-vous.
Les perspectives d’ouverture des prochaines semaines ne sont pas encourageantes, nous devons en tenir compte. Pour ne pas risquer de voir les premières régates être refusées par les services fédéraux mobilité, nous envisageons d’introduire nos demandes dans le cadre le plus favorable à une réponse positive de leur part. Cela implique que nous devrons limiter les inscriptions à 25 participants. Si la situation s’améliore, nous pourrons alors espérer voir cette limite supprimée.
Vous comprendrez que cette décision est difficile car elle impose de déterminer qui sera autorisé à prendre part à cette sélection. Nous espérons recueillir votre adhésion.
Nous sommes une classe ouverte et que nous voulons démocratique. Les choix sont difficiles et nous ne voulons ni écarter un de nos jeunes méritant, ni hypothéquer les chances de participation de nos régatiers qui achèvent leur parcours en Optimist.

Nous faisons donc appel à vous afin d’organiser au mieux cette sélection et nous vous demandons de bien vouloir nous faire connaître vos intentions quant à cette participation en complétant votre inscription en ligne (vous devez être membre et loggé).